Welcome to مرجع رسمی توتال وار ایران || Persian Total War Official

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

مهمان

عدم نابودی فکشن های بزرگ در روم 2

عدم نابودی فکشن های بزرگ در روم 2


آیا این شما را ناراحت میکند که در campaign هایتان هیچگاه با لژیون های روم مواجه نمیشوید؟پس از وارد شدن به ایتالیا میبینید که انها همان اوایل توسط یک حکومت کوچک تر نابود شده اند...آیا ناراحت میشوید وقتی میبینید که هیچگاه با نیروهای کارتاژ برخورد نمیکنید،مشاهده میکنید که انها توسط یک قبیله ی آفریقائی در چند دور (Turn) نابود شده اند؟آیا شما میخواهید در campaign"ی بازی کنید در حالی که میدانید روزی قرار است با خِیل عظیم اقوام سوئبی (Suebi) مواجه شوید و قرار است مدام با قدرت امپراتوری روم برخورد داشته باشید و اینکه مجبور خواهید بود روزی با لشکریان مصر معامله کنید؟
اگر میخواهید campaign"ی را بازی کنید که حکومت های اصلی باقی و پاینده میمانند و پایان آنها توسط حکومت های خرد که همیشه دنبال نابودی زودهنگام انها هستند رقم نخواهد خورد؛پس این Mod برای شماست!
صبر کنید.صدایتان را میشنوم که میگوئید:میلیون ها Mod هستند که سعی میکنند تا روم را با تزریق موجودی قدرتمند تر کنند،Mod های رو به افزایش و بی شماری که سعی میکنند تا کارتاز را با هر چه ضعیف تر کردن قبیله های آفریقائی زنده نگاه دارند.چند  Mod میتوانند تضمین کنند که شما قادر خواهید بود تا با هوش مصنوعی (AI) های بزرگی که همیشه میخواستید با آنها بجنگید و رشد انها را به چشم خود ببینید؟فقط این یکی!!!
همه تلاش های دیگر هم  یا کار نمیکنند،یا مدت اندکی کارساز هستند و یا نا متعادل هستند (unbalance).یک مثال ساده،دادن یک میلیون طلا به روم بدرد نمیخورد،و فقط به این درد میخورد که گند بزند به چیز هائی مثل دیپلماسی و ایجاد مشکل با انباشتن چیزهای زائد و غیره.و دادن ارتش هایی با آمار دیوانه کننده به روم نیز تمام campaign را نا متعادل میکند.
خب این Mod چکار میکند؟
کاملا ساده،امکان نابودی هوش مصنوعی (AI) حکومت عمده توسط هوش مصنوعی (َAI) حکومت جزئی امکان ناپذیر میکند،هر چند هنوز ممکن است هوش مصنوعی روم توسط هوش مصنوعی کارتاز نابود شود.همانطور که همه ی هوش مصنوعی های حکومت های عمده و اصلی میتوانند یک دیگر را نابود کنند.هرچند مشخصا اقدام بازیکن تماما دیست نخورده باقی میماند،این تغییرات تنها بر روی هوش مصنوعی (AI) اعمال میشود.
چگونه کار میکند؟
برنامه نویسی (scripting) این Mod یک امتیازِ autoresolve (تمام نبرد های هوش مصنوعی با autoresolve در campaign FYI تصمیم گیری میشوند) برای همه ی حکومت های عمده اگر با یک حکومت جزئی مواجه شوند قائل میشود.این یعنی شما به دو چیز دست خواهید یافت،از لحاظ فنی یک هوش مصنوعی حکومت اصلی نمیتواند توسط هوش مصنوعی حکومت های جزئی نابود شود (مگر در شرایط خاص)،و هوش مصنوعی حکومت های اصلی بسیار راحت بسط و رشد میابند.
تعدادی از مکان های معین شده برای اطمینان از اینکه این اسلوب (system) زیاد قابل پیشبینی یا زیادی ناخوانده شود در نظر گرفته شده تا از تند شدن یا زیادی قابل پیشبینی بودن campaign هایتان جلوگیری شود.
-اگر بازیکن میتواند نبرد را در صفحه ی campaign خود ببیند،این بدان معناست که دو لشکر مربوطه در محدوده ی دید بازیکن قرار دارند،که در این صورت اسلوب (system) تغییری ایجاد نمیکند و نبرد بصورت معمولی انجام میشود.
-اگر دو هوش مصنوعی حکومت و جناح عمده ی مخالف درگیر یک نبرد باشند اسلوب (system) تغییری ایجاد نمیکند.
-اگر بازیکن درگیر یک نبرد شده باشد،به صورت autoresolve ، اسلوب (system) تغییری ایجاد نمیکند.
-اگر یکی از حکومت های درگیر نبرد،متحد بازیکن باشند، اسلوب (system) تغییری ایجاد نمیکند.
این ممکن است زیادی ناخوانده و غیر قابل پیش بینی باشدفهمانطور که برای تعدادی از بازیکنان است،اگرچه هدف این اسلوب این است که اساسا هر چیزی ممکن است در گرماگرم نبرد روی دهد،بنابر این چرا در این بین از زنده ماندن حکومت های اصلی مطمئن نشویم؟
گزینه های سفارشی سازی تنظیمات:
اختیاری-اگر شما یک فایل settings.txt در پوشه ی "Total War Rome II\data\campaigns\campaign_name"ایجاد کنید میتوانید گزینه های سفارشی شده ی معینی را در script مشخص کنید (campaign_name را با انتخاب خودتان جایگزین کنید).به سادگی هر کدام از فرمان های زیر را در یک ردیف (Line) جدید در فایل جایگزین کنید تا تنظیمات فعال شود.
DefensiveBattlesOnly:طوری تنظیمات را اعمال میکند که تنها script زمانی عمل میکند که حکومت های اصلی در جنگ های دفاعی باشند نه موقعی که در حال یورش باشند.این برای محدود کردن رشد حکومت های عمده اثرگذار خواهد بود،اما باز هم انها را زنده نگاه خواهد داشت.
NoVisualRestriction  (بدون محدودیت بصری) –فعال کردن این گزینه قابلیت script را که مانع اثر کردن (اثر کردن اسلوب و تنظیمات در نبرد ها) در حوضه ی دید بازیکن میشود حذف میکند.اگر این گزینه فعال شود script در تمام نبرد ها اثر خواهد گذاشت (بغیر از نبرد های تعرضی و یورش ها تنها اگر گزینه ی ذکر شده در بالا هم با این گزینه فعال باشد)
EnableScriptForAllies –فعال کردن این گزینه به script اجازه میدهد که حتی در نبردی که حکومت متحد شما در ان شرکت دارد وارد عمل شود.اگر این گزینه را فعال نکنید پس متحدینتان مزیتی از این script در نبرد ها نخواهند داشت (این تنظیم در Mod اولیه نشان داده نخواهد شد زمانی که یک campaign آغاز میشود اما هنوز در بازی اعمال میشود اگر فعال شود)
حکومت ها ی سفارشی:
اختیاری-اگر شما یک فایل factions.txt در پوشه ی "Total War Rome II\data\campaigns\campaign_name" تان (دوباره campaign_name را با انتخاب خودتان جایگزین نمائید) شما میتوانید لیست حکومت هائی را که قرار است به عنوان "حکومت های اصلی" در نظر گرفته شوند برای script مشخص کنید.براحتی text را ایجاد کنید و لیست زیر را در آن قرار دهید، ID هر حکومت و جناحی که مایلید را اضافه یا حذف کنید،این ها در حال حاضر به عنوان پیشفرض در نظر گرفته شده اند،اگر فایل factions.txt"ی در ان نیست (حکومت های قابل بازی)،شما به مقداری دانش Modding برای بدست آوردن ID حکومت های دیگر احتیاج خواهید داشت:
Grand Campaign: 
rom_rome 
rom_carthage 
rom_ptolemaics 
rom_macedon 
rom_baktria 
rom_seleucid 
rom_arverni 
rom_parthia 
rom_pontus 
rom_iceni 
rom_suebi 
rom_getae 
rom_athens 
rom_sparta 
rom_epirus 
rom_roxolani 
rom_massagetae 
rom_scythia 
rom_boii 
rom_galatia 
rom_nervii 
rom_arevaci 
rom_lusitani 
rom_syracuse 
rom_ardiaei 
rom_odryssia 
rom_tylis 
Ceasar in Gaul Campaign: 
gaul_rome 
gaul_arverni 
gaul_suebi 
gaul_nervii 
Hanibal at the Gates Campaign: 
pun_carthage 
pun_rome 
pun_syracuse 
pun_lusitani 
pun_arevaci 
Imperator Augustus Campaign: 
emp_octavian 
emp_antony 
emp_pompey 
emp_lepidus 
emp_armenia 
emp_dacia 
emp_egypt 
emp_iceni 
emp_marcomanni 
emp_parthia 
Wrath of Sparta Campaign: 
pel_athenai 
pel_sparta 
pel_persia 
pel_korinthos 
pel_boiotia

 

 

 

مترجم  Zarmehr sokhra

 

 


به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کاش واسه آتیلا هم یکی بسازن.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این که فایل نصبی همراهش نداره؟! بعد دانلود باید تو چه آدرسی بذارمش؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مد رو در پوشه data بازیتون قرار دهید سپس با مد منجر اجرایش کنید.

abolfazl s پسند دیده است

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اگر هم تو Mod manager نشان نداد با نرم افزار Hex ،سَرِ (Header) فایل را عوض کنید؛آموزشش تو انجمن هست.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با نرم افزار Hex، سر (Header) فایل رو عوض کردم، ولی نتونستم از Mod Manager استفاده کنم چون لینک های دانلودی که تو سایته از کار افتاده اند. اگه ممکنه لینک جدیدی واسه نصب Mod Manager رو معرفی کنین؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری