صفحه مدیران

بنیان گذار

Shahab

Shahab

بنیان گذار توتال وار ایرانمدیران کل و داخلی انجمن

Mohammad.

Mohammad.

BLACK HAWK


core_staff_directory_bio_1

THE PURSUER

THE PURSUER

Parturnax

Shahab

Shahab

بنیان گذار توتال وار ایران

DANIAL

DANIAL

Empire Of Total War


معاونت انجمن


مدیران بخش