ری اسکین یونیت های Hun 1.0.0

رایگان


9 تصاویر

درباره این فایل

به درخواست یکی از کاربران عزیز ، چند مود برای امپراطوری Hun قرار میدیم . این مود ری اسکین یونیت های Hun هست که یونیت های زیر را ری اسکین کرده است : 

[Infantry] 

Steppe Spearmen 
Hunnic Spearmen 
Scirii Spearmen 
Uar Warriors 
Uar Arcers 
Chosen Uar Warriors 
-------------------------------------------- 
[Cavalry] 

Steppe Chieftain 
Steppe Warlord 
Hunnic Warlord 
Nokkors 
Acatziri Nobles 
 

 


mr.jafari پسند دیده است
 گزارش این فایل