بهترین مود های مدیوال 2 توتال وار Europa Barbarorum II 1.0.0


مهمان

درباره این فایل

یک مود همه جانبه که تمام مدیوال 2 توتال وار را زیر و رو کرده است .

این مود دقیقا همان روم 1 توتال وار هست ولی در شکل و شمایل مدیوال 2 که روی مدیوال 2 قابل بازی هست (نسخه کینگدامز)

وقتی فایل را از این سایت دانلود میکنید دو بخش دارید . فایل اولی درواقع مود هست و فایل دومی اپدیت یا پچ آن هست . 

 

Gallery imageGallery imageGallery imageGallery image
Gallery imageGallery imageGallery imageGallery image
Gallery imageGallery imageGallery imageGallery image

 گزارش این فایل