Welcome to مرجع رسمی توتال وار ایران || Persian Total War Official

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

مینی مود جدید به سوی قسطنطنیه نسخه بتا نسخه 1.0.1


مهمان

1 تصویر


درباره این فایل

نکته مهم : این مود صرفا جنبه سرگرمی دارد و از لحاظ تاریخی صحت و اعتبار ندارد
 
به سوی قسطنطنیه و فراتر از آن
Road To Constantinopolis

 

 A Mod Based On Trade
Khosro Mission
 
سال 415 بعد از میلاد مسیح ، با قدرت گرفتن تاج و تخت امپراطوری ساسانیان و پیشروی به سمت غرب و نیز ضعیف  نمودن روم شرقی ، پادشاه وقت ایران خسرو ، ارتشی را به سمت آسیای صغیر میفرستد و دستور میدهد تا قسطنطنیه را تصرف کند . چرا که گلوگاه تجاری تجاری با جهان بوده و از این راه میتواند میزان درامد امپراطوری را گسترش دهد . حالا این ارتش در راه خود با جنگ های زیادی مواجه شده و تعداد زیادی سرباز از دست داده است اما همچنان مصمم با فرماندهی  پیش رفت تا اینکه به شهر نیکومدیا  رسید . لشکر دشمن دیوار دفاعی تشکیل داده و اعلان جنگ داده اند .
حالا بازیکن در شروع کمپین با ساسانیان،  در ابتدا یک جنگ آغاز میشود که جنگ  شهر نیکومدیا   نام دارد . در صورت پیروزی میتوانید خود را به قسطنطنیه برسانید و آنجا را تاراج کنید و حکومت را گسترش دهید ولی در صورت شکست میتوانید خود را قوی ساخته و به مرزها ثبات دهید و از نو ارتشی تازه نفس را به آنجا برسانید . یا نیز میتوانید از این جنگ صرف نظر کرده و عقب نشینی کنید و به مرز ها برگردید تا در یک فرصت مناسب با قوای پشتیبان حمله را اداره کنید . تصمیم با شماست .
در این زمان یعنی اوج قدرت ساسانیان و پادشاهی خسرو ،  اعراب با شما متحد و همپیمان اند روم شرقی بسیار ضعیف شده و البته مرزهای شما کمی بی ثبات است . میزان درآمد خوب ولی با وجود ارتش های بسیار باید چاره ای اندیشید . 
مراقب باشید چون آتیلا در این مود 5 سال بعد به قدرت میرسه و از مرز های شمالی شما را هدف قرار میدهد . بنابراین شما 5 سال وقت دارید تا به امور مرزی سامان دهید.. 
اکنون این مود شما را در چالشی عظیم قرار داده و باید همزمان مدیریت چیزهای زیادی را بعهده بگیرید .. از کنترل امور دولتی تا امور جنگی . در این مود ، سیستم تجارت ساسانیان گسترده است تا بدون دغدغه تجارت به امورات دیگر بپردازید . 
این  مود فاقد هرگونه یونیت جدیدی است و برای این منظور میتوانید از یونیت های مود تاخت و تاز ساسانیان به کارگردانی سروش ترابی استفاده کنید . این مود دست گرمی کمپین سازی برای عظمت مود  رایس اند فال  می باشد . 
پیشنهاد میکنم این مود را بازی کنید و از چالش های عظیم لذت ببرید :) 
نکته جالب : بهرام چوبین در حال مبارزات در شمال است در این مینی مود نیز حضور دارد 
این مود یک دستگرمی مود سازان ایرانیست و بعنوان یک مینی مود محسوب میشود . ولی با این حال قصد داشتیم تا نشان دهیم تیم مود سازی ایرانیان توانایی ویرایش چه چیزهایی را در کمپین مپ دارند که تا این حد گسترده با این مود میتوانید ببینید خیلی چیزها را میتوان تغییر داد . این مود صرفا جنبه سرگرمی دارد و هیچ بیس تاریخی از لحاظ داستانی برای آن قایل نیستیم . 
سازندگان : شهاب کاووسی (کارگردان و برنامه ریز امور مینی مود مود و کارهای کمپین ) و تشکر ویژه ای از کمک های فراوان علی کاووسی 
 
 
نحوه نصب و راه اندازی : 
فایل را اکسترکت کنید و در این پوشه بریزید :
C:\Program Files\SEGA\Total War ATTILA\data\campaigns\main_attila
 

چه تغییرات جدیدی در نسخه نسخه 1.0.1 هست   دیدن لاگ تغییرات

انتشار در

حذف باگ قفل شدن کمپین در ابتدای بازی


 گزارش این فایل