شروع جدید و متفاوت با ساسانیان || Total War Attila 1.4.5


مهمان

1 تصویر

درباره این فایل

یک مود متفاوت که کمپین مپ را از نو میسازد . ساتراپ های شرقی حذف شده اند و بسیاری تغییر دیگر صورت گرفته است . این نسخه با آخرین ورژن آتیلا همخوانی دارد

قابلیت های بهرام و یزدگرد نیز کمی تغییر کرده اند . بهرام خشن تر و دور از عدالت رفتار میکند و یزدگرد از خشونت و جنگ بیزار است

تغییراتی نیز در روم شرقی صورت گرفته

 

آخرین تغییرات : هماهنگ شده با نسخه اعراب توتال وار آتیلا ... هنوز روی شارلمانی تست نشده است

 

 

_a_new_beginning_v1_4_5.jpg


 گزارش این فایل