نبرد Dara این بار بازی با ساسانیان || اصلاح شده توسط شهاب کاووسی 1.0.0


1 تصویر

درباره این فایل

به درخواست دوستا ن ، بازی با ساسانیان در نبرد Dara را فعال کردم به جای روم با ساسانیان بازی کنید . این مود نبرد Callinicum  را نیز در خود دارد . 

فیلم برداری های نبرد DARA همانیست که CA ساخته بنده فقط اسکریپت را برای بازی با ساسانیان اصلاح نمودم  . منتها بازی با ساسانیان راحت شده چون تعداد شما بیشتر از رومیهاست

 

Attila_2015_08_26_21_02_12_11.jpg

 


 گزارش این فایل