قهرمانان تروا روم 2 توتال وار 1.0.0


14 تصاویر

درباره این فایل

آشیل (به یونانی: Ἀχιλλεύς, Akhilleus) شکل فرانسوی نام آکیلیس قهرمان اسطوره‌ای یونان در داستان جنگ تروآ است. آشیل پسر پلئوس (پهلوان یونانی و از یاران هراکلس) و یک دریاپری به نامتتیس بود. او قویترین جنگجوی یونانیان در جنگ تروا بود و قهرمان حماسه ایلیاد هومر است. همه پیکر او به جز پاشنه پایش رویین بود و همین بخش تنش هم مرگ او را رقم زد.

این مود شامل یونیت های قهرمانان تروا هست ( Myrmidons و آکیلیس) 

این یونیت ها در کمپین برای فکشن های زیر قابل دستیابی است : 

ATHENS 
MACEDON 
EPIRUS 
SPARTA 

 

یونیت ها : 

I. 
ACHILLES MYRMIDONS 
super heavy sword infantry / precursor javelins / frightens enemy units 
unit cap = 1 
heavy barracks / tier 4 
hellenic major city / tier 4 

II. 
PATROCLUS´ MYRMIDONS  

سواران سریع و مرگبار بهترین نیروی این پک است .
ظرفیت یونیت در ارتش = 1 
heavy barracks / tier 4 
hellenic major city / tier 4 

III. 
ALCIMEDONS´ MYRMIDONS  
80 men 
unit cap = 1 
heavy barracks / tier 4 
hellenic major city / tier 4 

IV. 
MYRMIDON SWORDS 
super heavy sword infantry / precursor javelins 
unit cap = 40 (updated) 
heavy barracks lvl 4 

V. 
MYRMIDON SPEARS 
super heavy spear infantry / precursor javelins 
unit cap = 40 (updated) 
heavy barracks / tier 3+4 

VI. 
MYRMIDON PELTASTS 
heavy, but fast peltast unit with increased range stats and good melee abilities 
unit cap = 40 (updated) 
heavy barracks / tier 3+4 

VII. 
MYRMIDON CAVALRY 
medium heavy spear cavalry 
unit cap = 40 (updated) 
heavy barracks / tier 3+4 

VIII. 
MYRMIDON PIKES 
200 men phalanx 
unit cap = 40 (updated) 
heavy barracks / tier 3+4 

 

 

این مود ، با سایر مود ها سازگار است

 


 گزارش این فایل