Welcome to مرجع رسمی توتال وار ایران || Persian Total War Official

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

دانلود کتاب آموزشی زبان برنامه نویسی lua برای ادیت اتفاقات کمپین 1.0.0


مهمان

1 تصویر


درباره این فایل

به نام خد

lua چیست؟ در ابتدای  امر با دیدن فایلهای آن پیچیده است ولی ساده ترین زبان از نظر بنده میباشد . کار برنامه نویسی را با یک مثال برای شما پیش میکشم . 

پک منیجر را باز کنید و فایل data.pcak را باز کنید به بخش campagns ، main_attila برید

باز پوشه factions را باز کنید . 

هر فکشن دو فایل دارد مثلا فکشن هان رو انتخاب میکنیم دو تا فایل دارد که هر دو با پسوند lua بوده و یکی یه عبارت _intro جلویش درد

خب در این مثال من به شما آموزش میدم چه طور با باز کردن فکشن هان ، آتیلا به دنیا بیاد و یک پیغام اینکه آتیلا به دنیا آمده را در بازی نمایش دهد . در حالت عادی میدانیم با شروع فکشن چنین چیزی نیست ولی میخواهیم کاری کنیم با شروع فکشن هان ، آتیلا 1 ساله به درخت خانوادگی اضافه شود 

att_fact_hunni.lua را باز کنید

در انتهای صفحه چنین چیزی میبینیم : 

function start_faction()
	output("start_faction() called");
		
	-- startup missions
	cm:trigger_custom_mission("att_fact_gauti", "att_objective_nords_primary_1_seal_2");
end;

 

حالا دستورات را اضافه میکنیم

دستور زیر دستور اضافه کردن آتیلا به درخت خانوادگی هست

cm:spawn_character_into_family_tree(data_hunnic_faction_name, data_attila_name, "", "", "", 1, true, "", "", true, "att_general_huns_attila", true, true);

عدد 1 ، سن او را نشان میدهد میتوانید 20 بگذارید ! 

data_hunnic_faction_name مربوط هست به اینکه این به درخت خانوادگی فکشن هان اضافه شود 

data_attila_name هم اسم طرفه !

 

نکته دوعبارت فوق را اگر به جای attila نام دیگری باشد کرش میکند چون اینها متغیرهایی هستند که در جای دیگر برنامه نویسی تعریف شدند و ما نمیخواهیم قضیه را پیچیده کنیم

 

دستور بعدی دستور اضافه کردن یک پیغام از طرف بازی است که این است :

output("-AS-: spawn_attila(): Spawning The Baby Scourge of God");

 

این عبارت خروجی است یعنی پیغامی را صادر میکند که در بازی به صورت صفحه با عنوان آتیلا و توضیحات اینکه متولد شده میباشد 

 

جالا میخواهیم این دو دستور در هنگام شروع بازی اتفاق بیفتند پس کافیست در کد اولیه قرار دهیم در نهایت به شکل زیر :

function start_faction()
	output("start_faction() called");
	output("-AS-: spawn_attila(): Spawning The Baby Scourge of God");

	cm:spawn_character_into_family_tree(data_hunnic_faction_name, data_attila_name, "", "", "", 1, true, "", "", true, "att_general_huns_attila", true, true);

	-- startup missions
	cm:trigger_custom_mission("att_fact_hunni", "att_objective_huns_primary_1_seal_2");


end;

 

 

این کار را انجام بدید در بازی نتیجه را ببینید

 

 

 

 

این گوشه ای از برنامه نویسی lua بود اگر مشتاق شدید فایل آموزشی را دانلود کنید یا اینکه کتاب فارسی اش در بازار هست بخرید

 

 

 

تهیه و آموزش : شهاب کاووسی 

این آموزشی بود از بنده :)

 


 گزارش این فایل